ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 2020-2021 н.року.

 

 • Загальні положення.

 

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати дітях почуття господаря закладу освіти, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Це – педагогічно доцільний спосіб організації життя учнівського колективу, який дає змогу включити кожного вихованця до активної участі в житті освітнього закладу, стимулює його ініціативу і творчість в вирішенні всіх питань,які стоять перед учнями.

 

1.2. Основні права учнівського самоуправління: 

– активно захищати права учнів,

– активно і ціленаправлено виконувати правила для учнів (Статут закладу),

– забезпечувати належний порядок в класах, в інших приміщеннях, а також на подвір’ї освітнього закладу,

– організовувати змістовний відпочинок.

 

1.3. Основні завдання учнівського самоврядування: 

-забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

-забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

-сприяння навчальній та творчій діяльності учнів.

 

2.Організаційні засади самоврядування.

2.1. Найвищим органом учнівського самоврядування в школі є Уряд ШУР (шкільна учнівська республіка), який складається із:

 

Президента ШУР

радника Президента

прем’єр-міністра

кабінету міністрів

 

2.2. Президент обирається з числа учнів освітнього закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один або два навчальні роки.

 

2.3. Прем’єр -міністром стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

 

2.4. Президент призначає собі радника.

 

2.5. Кабінет міністрів обирається на навчальний рік.

 

2.6. До Кабінету міністрів обираються учні 5-11 класів.

 

2.7. Кабінет міністрів обирає Президент ШУР.

 

2.8. Прем’єр-міністр обирає членів Кабінету міністрів.

 

2.9. Засідання Кабінету міністрів очолює Президент, на випадок його відсутності – прем’єр-міністр.

 

2.9. Кабінет міністрів організовує діяльність самоврядування за напрямками , яких визначено сім:

– освітньо-наукова діяльність,

– діяльність з організації захисту прав учнів,

– спортивно-оздоровча та патріотична діяльність,

– діяльність преси та телебачення,

– волонтерська діяльність та шефська діяльність з молодшими школярами,

– діяльність з організації дозвілля,

– екологічна діяльність.

 

2.10. Функціональні обов’язки кожного міністерства розробляються і затверджуються Кабінетом міністрів.

 

2.11. Роботу кожного напрямку очолює відповідне міністерство:

– Міністерство освіти і науки,

– Міністерство культури,

– Міністерство спортивної та патріотичної діяльності,

– Міністерство друку і інформації

– Міністерство екології

– Міністерство волонтерської та шефської діяльності.

– Міністерство захисту прав учнів.

 

2.12. На чолі міністерства стоїть прем’єр-міністр, який призначається президентом з числа членів уряду.

 

2.13. Кабінет міністрів:

– два рази на місяць заслуховує міністерства про проведену роботу,

– визначає їх головні завдання на наступний період,

– підводить проміжні підсумки.

– звітує на зборах міністерств.

 

2.14. В кінці року проводяться загальні звітньо-підсумкові збори учнів закладу, на яких звітують президент і всі члени Кабінету міністрів

 

2.15. У роботі Кабінету міністрів можуть брати участь з правом голосу директор закладу, його заступники, педагог-організатор, соціальний педагог.

 

 

 

3.Структура учнівського самоврядування

3.1.Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальну і класну.

 

3.2.Законодавчим та виконавчим органом самоврядування є Уряд ШУР  до складу якого входять:

– Президент

– Прем’єр-міністр

– Радник Президента

– Міністерство освіти і науки,

– Міністерство культури,

– Міністерство спортивної та патріотичної діяльності,

– Міністерство друку і інформації

– Міністерство екології

– Міністерство волонтерської та шефської діяльності.

– Міністерство захисту прав учнів.

 

3.3. Кабінет міністрів підзвітний загальним зборам учнів.

 

Функціональні обов’язки урядовців ШУР

 

 1. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРЕЗИДЕНТА ШУР:

 

1.1.Президент закладу освіти є головою учнівського самоврядування і виступає від його імені.

1.2. Президент обирається з числа учнів освітнього закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один або два навчальні роки.

1.3. Керівництво учнівською організацією ШУР на період між загальношкільною учнівською конференцією здійснює Президент .

1.4. Президент є гарантом прав учнів і представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

1.5. Президент здійснює загальну координацію діяльності міністерств.

1.6. Організовує діяльність уряду шкільної учнівської республіки відповідно до плану роботи закладу.

1.7. Скликає чергові та позачергові засідання уряду ШУР у разі потреби.

 

 1. ПРАВА ПРЕЗИДЕНТА ШУР.

 Президент ШУР має право: 

2.1. Планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу.

2.2. Висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу.

2.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу;

2.4. Скликати чергові (не рідше одного разу на місяць) та позачергові засідання уряду ШУР, представників Президента;

2.5. Розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ПРЕЗИДЕНТА ШУР.

Президент зобов’язаний:

3.1. Планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу уряду ШУР.

3.2. Оптимально використовувати навчальний час для духовного

збагачення та культурного зростання.

3.3. Приймати участь в конференціях та педрадах з питань самоврядування

ШУР.

3.4. Виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу.

3.5. Гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах

та громадських організаціях.

 

 1. Повноваження Президента припиняється у разі:

4.1. Неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров′я або по

бажанню.

4.2. Перехід до іншого навчального закладу.

4.3. Закінчення навчального закладу.

4.4. Разі усунення Президента, його обов’язки виконує прем’єр -міністр.

4.5. Прем’єр -міністром стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

 

ІІ. ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР.

2.1. Під час відсутності Президента, виконує його обов’язки.

2.2. Координує роботу міністерств;

2.3. Відповідає за роботу учнівської організації ШУР

2.4. Має право бути головою представників Президента.

2.5. Координує,  стимулює роботу всього уряду.

2.6. Слідкує за дотриманням регламенту роботи ШУР

2.7. Слідкує за дотримання вчасного виконання плану роботи  міністерств.

 

ІІІ. Радник президента.

3.1. Президент призначає собі радника.

3.2. Радник Президента вносить у встановленому порядку пропозиції Президентові щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку самоврядування ШУР у відповідній сфері та шляхів реалізації таких напрямів.

3.3. Здійснює моніторинг інформаційного простору шкільного самоврядування.

3.4. Забезпечує додержання прав учнів в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації.

3.5. Організовує та проводить конференції, круглі столи тощо з урядом ШУР.

3.6. дійснює за дорученням Президента ШУР інші функції.

 

 

ІУ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ:

 

Кабінет міністрів обирає Президент ШУР.

 

   4.1. Міністр освіти та науки 

 • Бере активну участь в підготовці і проведенні годин спілкування в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).
 • Проводить заходи, спрямовані на підвищення якості знань школярів (предметні олімпіади, стінгазети, конкурси, огляди підручників).
 • Бере  активну ініціативну участь у проведенні наукових конференцій
 • Виступає з ініціативою перед дирекцією школи про заохочення кращих учнів за зразкове відношення до навчання та досягнуті успіхи.
 • Готує пропозиції Кабінету міністрів, адміністрації закладу щодо удосконалення самоврядування з цих питань.
 • Тісно співпрацює з іншими міністерствами з усіх загальних питань,може проводити спільні засідання по розгляду нагальних проблем.
 • Залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами.
 • Надає допомогу вчителям в організації тематичних заходів.
 • Допомагає виховувати в учнів культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника.
 • Проводить бесіди, рейди на краще збереження підручників.
 • Організація роботи органів учнівського самоврядування з інтернаціональної діяльності.
 • Організовує листування з однолітками з інших країн, взаємообмін делегаціями.
 • Організовує та проводить  конкурси національних пісень і танців.
 • Участь у заходах до дня  рідної мови.
 • Розміщує інформацію на сайті.

 

     4.2. Міністр захисту прав учнів 

 • забезпечує захист прав та інтересів учнів.
 • Організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам, дітям пільгових категорій.
 • Розглядає порушення різних правил, різні конфлікти
 • Виходить з пропозиціями на батьківське самоврядування закладу, педраду.
 • Організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту закладу, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів).
 • Організовує юридичні консультації з різних питань.
 • Працює над дотриманням законодавства, щодо захисту дітей та охорони дитинства.
 • Проводить профорієнтаційну роботу в школі, виховує  інтерес та повагу до майбутньої професії.

 

      4.3. Міністр преси та інформації

 • Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, що відбуваються в школі або інший час різними засобами інформації (газета, рекламні оголошення).
 • Займається координацією оформленням класних куточків.
 • Бере активну участь у випуску газети «Філін».
 • Надає посильну допомогу при створенні реквізиту для різних заходів.
 • Організовує роботу шкільного пресс-центру. Систематично випускає шкільну газету.
 • Проводить конкурси і тематичні виставки малюнків.
 • Залучає до роботи пресс-центру юнкорів з різних класів.
 • Правдиво і об’єктивно відображає шкільні події.
 • Проводить навчання юних кореспондентів і художників.
 • Проводить конкурси класних куточків і газет.
 • Продовжує вести літопис школи.
 • Допомагає в оформленні школи.
 • Створює розділи на  шкільному сайті, випускає електронну газету “Філін”.
 • Поповнює розділ на сайті закладу щодо інформації про діяльність шкільного учнівського самоврядування.
 • Співпрацює з ЗМІ міста, (звертається за допомогою в організації ЗМІ,  організовує зустрічі з провідними журналістами міста, депутатами міської ради.

 

     4.4. Міністр волонтерської та шефської діяльності

 • Підтримує, стимулює обдаровану молодь школи до активної участі в культмасовій роботі.
 • Організовує та проводить різноманітні доброчесні, патріотичні акції.
 • Координує роботу кураторства старшої та основної школи над молодшими класами.
 • Співпрацює з громадськими і державними організаціями: Червоний Хрест, дитячим міським притулком, притулком для людей похилого віку, реабілітаційним центром ( по боротьбі зі шкідливими звичками), медичними установами, з радами ветеранів і так далі)
 • Випускає брошури з коротким описом алгоритму поведінки в найбільш поширених ситуаціях, в яких можна надати першу долікарську допомогу.
 • Допомагає ветеранам АТО, ООС,  вчителям-ветеранам освіти та самотнім людям похилого віку (кожен клас повинен вести таку діяльність).
 • Організовує привітання цих верств населення зі святами, організовує спільні зустрічі, вечори – вогники, бесіди ветеранів з учнівськими колективами.
 • Організовує збір речей для дітей притулку, інтернатів, із малозабезпечених сімей.
 • Організовує різноманітні акції для цільових персональних допомог.
 • Надає допомогу дітям – інвалідам (зустрічі, спілкування і т.д.).
 • Організовує догляд за могилою Невідомого солдата, роботу на Некрополі.
 • Організовує проведення концертів у парках і скверах нашого міста (збірна колективів шкіл міста) до Дня Перемоги.
 • Організовує концертну діяльність у військових частинах.
 • Проводить благодійні концерти, ярмарки, зустрічі.
 • Організовує динамічних пауз на перервах для учнів 1 – 5 класів (збір банку ігор для дітей 1 – 5 класів).
 • Організовує та проводить різного роду розважально-пізнавальних заходів для учнів 1 – 4 класів.

 

           4.5. Міністр культури та дозвілля

 • Посильно допомагає в організації різноманітних заходів закладу освіти (музичне та художнє оформлення свят).
 • Встановлює зв’язки з кінотеатрами, будинками творчості та музеями.
 • Залучає учнів  до різноманітних творчих  гуртків.
 • Організовує участьв конференціях закладу та міських конкурсах.
 • Урізноманітнює дозвілля учнів
 • Керує проведенням культурно-марсових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свята народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.
 • Організовує оформлення школи та класних кабінетів.
 • Несе відповідальність за утримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля.
 • Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів.
 • Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності.
 • Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
 • Організовує роботу бібліотечного активу.
 • Співпрацює з усіма міністерствами особливо, коли вони проводять якийсь захід.

 

 

 

 

           4.6. Міністр спорту та патріотичної діяльності

 • Готує команду для участі в масових спортивних змаганняхта різноманітних патріотичних заходів (“Джура”, “Нумо. хлопці”, “Козацький гарт” тощо).
 • Займається підготовкою походів, спортивно-патріотичних екскурсій.
 • Проводить бесіди про здоровий спосіб життя.
 • Активно співпрацює з вчителями фізичного виховання, вчителями предмету із захисту України.
 • Заохочувати учнів школи до занять фізичною культурою та спортом, туризмом та оздоровленням.
 • Через різноманітні спортивні та патріотичні заходи формують культуру поведінки, норм моралі.
 • Знайомлять учнів та розучують традиційні українські види фізичного загартовування,  народних ігор, проведення змагань.
 • Організовує спортивні та патріотичні конкурси, змагання, ігри.
 • Організують та проводять туристичні походи.
 • Залучає учнів до роботи спортивних гуртків та гуртків патріотичної направленості.
 • Організовує фізкультурні перерви, Дні здоров’я.
 • Проводить профілактичну роботу з питань здоров’я.
 • Пропагандує здоровий спосіб життя,веде боротьбу зі шкідливими звичками.

 

           4.7. Міністр екології

 • Несе відповідальність за організацію чистоти в кожному класі.
 • Займається озелененням та благоустроєм школи.
 • Стимулює до за участі в загальношкільних трудових та екологічних акціях.
 • Відповідає за збір макулатури, роздільного сміття.
 • Створює еко-бригади.
 • Допомагає організовувати чергування в класних кабінетах (згідно нових санітарно-гігієнічних норм).
 • Організовує заходи щодо бережливого ставлення до шкільного майна
 • Організовує проведення трудових операцій, десантів.
 • Організовує активну участь всіх вихованців в озелененні території школи, насадженні дерев, квітів, догляд за ними.
 • Організовує проведення конкурсів – оглядів санітарного стану класних кімнат, підручників, зовнішнього вигляду учнів.
 • Організовує проведення занять з етикету, з організації самообслуговування;
 • Надає допомогу в оформленні та озелененні класних кімнат.

 

 

 

 

 

 

Діяльність активів учнівських колективів:

 

– організовують і виконують рішення шкільного активу;

– організовують і виконують рішення класного активу;

– забезпечують виконання Статутів школи і учнівського самоврядування;

– організовують підготовку та участь у класних і шкільних заходах.

 

Основні форми діяльності.

 

 • Соціально значимі КТС, корисні для учнів закладу та міста.
 • Пізнавальні ділові колективні справи (огляди, конкурси).
 • Рольові і творчі справи (ігри, КВК).
 • Суспільно значимі операції: пошукові, дослідницькі, творчі, шефські, трудові та інші акції.
 • Залучення учнів до гуртків за інтересами.
 • Конкурси плакатів та малюнків.
 • Спортивно-патріотичні заходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

САМОВРЯДУВАННЯ

 

УЧНІВСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ 

 

РЕСПУБЛІКИ

 

/ШУР/

 

МЗОШ №19

 

 

 

 

 

2020 рік

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *